Ugovor o zakupu stana ili poslovnog prostora – kako ga sastaviti?

Želite da iznajmite svoj stan ili poslovni prostor, ili tražite prostor za život ili rad? Vrlo je bitno da budete upoznati sa pravima i obavezama ugovornih strana kod ugovora o zakupu. U dnu teksta možete preuzeti primer ugovora.

Pismeni ugovor ili usmeni dogovor?

 

Ugovor o zakupu, kao i većina ugovora u srpskom ugovornom pravu su neformalni, što znači da ne mora biti sastavljen u pismenoj formi, niti overen, da bi prozivodio prava i obaveze za ugovorne strane.

Dakle, ukoliko ste usmeno sa vlasnikom stana, ili podstanarom dogovorili sve bitne elemente vaših međusobnih odnosa – ovaj ugovor je punovažan, i u slučaju kršenja dogovora uživali bi zaštitu pred sudom ( npr. podstanar ne želi da plati zakupninu, stanodavac traži veći iznos na ime zakpunine, itd.). Na odnose povodom ugovora o zakupu primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Ipak, preporučljivo je zaključiti pismeni ugovor o zakupu, zbog jasnoće prava i obaveza iz ugovornog odnosa, i eventualnog dokazivanja u slučaju spora. Takođe, samo postojanje pismenog ugovora utiče na odgovornost ugovornih strana i urednost ispunjenja obaveza.

Kao što pismena forma nije obavezna, tako ni overa potpisa na ugovoru o zakupu nije obaveza ugovornih strana.

Prava i obaveze ugovornih strana – bitni elementi ugovora

 

Ugovorom o zakupu jedna ugovorna strana ( zakupodavac ) se obavezuje se da preda određenu nepotrošnu stvar drugoj ugovornoj strani ( zakupac ), a ovaj se obavezuje da mu za to plaća određenu naknadu ( zakupnina ) i da mu po prestanku zakupa istu vrati.

Bitni elementi ugovora o zakupu su, u skladu sa gornjom definicijom, nepokretnost koja se daje u zakup i zakupnina.

Sporedni elementi ugovora o zakupu, a koje je bitno razumeti su:

  • Održavanje nepokretnosti – zakupodavac je dužan da održava nekretninu u ispravnom stanju ( stanju za redovnu upotrebu ) i radi toga vršiti potrebne popravke, a dužan je i naknaditi zakupcu troškove koje je ovaj imao radi održavanja a na koje je bio obavezan zakupodavac. Troškovi redovne upotrebe i opravki izazvanih redovnom uptrebom nepokretnosti padaju na teret zakupca. Zakupac je dužan da obavesti zakupodavca o potrebi opravke. Ako potrebne opravke koje je dužan izvršiti vlasnik nepokretnosti ometaju njenu redovnu upotrebu u znatnoj meri i za duže vreme, zakupac može raskinuti ugovor ili zahtevati sniženje cene.
  • Naknada štete na nepokretnosti – zakupac odgovara za štetu nastalu upotrebom zakupljene stvari protivno ugovoru ili njenoj nameni, bez obzira da li je stvar upotrebljavao on, ili treće lice kojem je on omogućio pristup zakupljenoj stvari, tj. nepokretnosti.
  • Otkazni ugovora o zakupu i otkazni rok – ugovor o zakupu čije trajanje nije određeno niti odredivo, može prestati otkazom koji može dati svaka ugovorna strana, poštujući ugovoreni otkazni rok. Ukoliko otkazni rok nije ugovoren, dužina otkaznog roka po zakoni iznosi 8 dana, s tim da otkaz ugovora o zakupu ne može biti data u nevreme. 

Poreske obaveze iz ugovora o zakupu

 

Fizičko lice koje izdaje nepokretnost u zakup, odnosno podzakup, je po tom osnovu obveznik poreza na prihode od nepokretnosti, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana. Prihodom od nepokretnosti se smatra zakupnina koju fizičko lice ostvari po osnovu izdavanja nepokretnosti u zakup ili podzakup.

Poreska osnovica predstavlja bruto prihod od zakupnine, umanjen za 25% na ime normiranih troškova, a na zahtev poreskog obveznika mogu se priznati i stvarni troškovi koje je imao na ime održavanja i očuvanja prihoda, ukoliko se za to podnesu dokazi. Poreska stopa je 20%.

Ukoliko kao zakupac izdajete nepokretnost u podzakup, Vi ste obveznik ovog poreza, s tim što je poreska osnovica u tom slučaju razlika između cene koju plaćate na ime zakupa i cene za koju izdajete u podzakup, a stopa poreza je ista.

UGOVOR O ZAKUPU STANA – PRIMER

IMATE PITANJA NA OVU TEMU? KONTAKTIRAJTE NAS!

Podelite tekst

Pročitajte:

Kupovina kuće ili stana u braku

Kupac koji je u braku, prilikom kupovine nepokretnosti, treba da vodi računa i da bude upoznat sa osnovnim pravilima sticanja i oporezivanja sticanja nepokretnosti. Kupac stana ili kuće, pre svega treba da odluči da li će nepokretnost steći kao posebnu ili zajedničku svojinu, ili kao susvojinu.

PROČITAJTE CEO TEKST »
Scroll to Top