Reklamacija polovnog automobila sa greškom ili nedostatkom

Pravo kupaca polovnih automobila zaštićeno je Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko ste kupili polovan automobil, koji je ubrzo pokazao kvar ili grešku, možete ostvariti svoje pravo na opravku o trošku prodavca, zamenu automobila, umanjenje cene ili raskid ugovora.

Pre svega, pravo kupca polovnog automobila, i način ostvarenja ovih prava zavise od statusa prodavca, tj. da li automobil kupujete od firme ili fizičkog lica koje se trgovinom polovnim automobilima bavi profesionalno ( trgovac ) ili od fizičkog lica koje se ne bavi ovim poslom, već jednostavno prodaje svoj automobil. Ova razlika je od značaja u pogledu prava koja kupac polovnog automobila sa greškom ima, kao i u pogledu rokova u kojima svoja prava kupac može ostvariti.

Kupovina polovnog automobila sa autoplaca

 

Pod kupovinom autmobila sa autoplaca podrazumevamo kupovinu automobila od trgovca – pravnog ili fizičkog lica koje se stručno bavi preprodajom automobila. Na odnose između kupca i trgovca primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, koji u slučaju materijalnog nedostatka na vozilu predviđa određene obaveze na teret prodavca i prava u korist kupca, a radi zaštite kupca kao potrošača.

Trgovac je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun.

Pre svega, zakon propisuje obavezu trgovca da isporuči robu ( u ovom slučaju – polovan autmobil ) koja je „saobrazna ugovoru“, tj. koja:

 • odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču
 • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora
 • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
 • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa

U slučaju neispravnosti ili kvara na automobilu ( nesaobraznosti ) koja se pojavi u garantom roku, kupac ima pravo da podnese reklamaciju ( zahtev za otklanjanje nesaobraznosti ) na osnovu koje može da ostvari jedno od sledećih prava:

 • opravku polovnog automobila o trošku prodavca
 • zamenu za ispravan automobil istih karakteristika
 • umenjenje cene za kupljen polovni automobil
 • raskid ugovora o kupovini polovnog automobila

Prodavac polovnog automobila odgovara za greške i neispravnosti koje se pojave u roku od dve godine od dana predaje automobila, sem ako izričito nije ugovoren jednogodišnji rok za odgovornost. Za sve neispravnosti i greške koje se pojave u roku od 6 meseci od dana predaje polovnog automobila kupcu, smatra da se postojale u momentu predaje, pa je dokazivanje suprotnog obaveza prodavca.

Reklamacija polovnog automobila – rokovi i način rešavanja

 

Kupac može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava po osnovu greške ili neispravnosti u roku u kome je predviđena odgovornost prodavca po osnovu nesaobraznosti, tj. u roku od dve godine od dana predaje, ili u roku od godinu dana ukoliko je ovaj rok izričito ugovoren.

Prodavac je dužan da primi izjavljenu reklamaciju, kao i da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

Kupac polovnog automobila može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena ili na drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz prikazivanje dokaza o kupovini automobila.

Prodavac je dužan da potrošaču bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

Kupac polovnog automobila može podneti reklamaciju na bilo koji uobičajen način – telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem ili lično u mestu kupovine, dok je prodavac u obavezi da bez odlaganja izda potvrdu o prijemu reklamacije. Prodavac je dužan da u roku od 8 dana odluči o reklamaciji na polovan automobil, i izjasni se da li je prihvata ili ne, a ukoliko reklamaciju prihvata problem mora rešiti u roku od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u propisanom roku, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Odbijanje reklamacije – kako do ostvarenja prava

 

Ukoliko prodavac iz bilo kog razloga odbije reklamaciju kao neosnovanu, ili ukoliko u zakonskom roku na nju ne odgovori, kupac potrošački spor može rešiti na dva načina – vansudski i sudski.

Vansudsko rešenje potrošačkog spora se odvija pred nekim od registrovanih tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Listu registrovanih tela vodi Minstarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Uslov za vansudsko rešavawe potrošačkog spora je prethodno izjavljivanje reklamacije ili prigovora prodavcu. Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom. Trgovac je dužan da na prodajnom mestu vidno i jasno istakne obaveštenje da je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora u skladu sa zakonom može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Pokretanje i vođenje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, ne isključuje i ne utiče na ostvarivanje prava na sudsku zaštitu, u skladu sa zakonom. Učešće potrošača u vansudskom rešavanju spora ne utiče na pravo potrošača da zahteva naknadu štete u sudskom postupku. Zastarevanje i prekluzivni rokovi ne teku u toku postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, a počinju ponovo da teku istekom petnaestog dana od dana okončanja ovog postupka.

Više o sudskom parničnom postupku pročitajte u tekstu Parnični postupak i stranka

Potrošački spor se sudskim putem rešava u parničnom postupku, uglavnom uz angažovanje advokata kao punomoćnika, u posebnoj vrsti parničnog postupka, čija se pravila razlikuju u pojedinostima od opšteg parničnog postupka. Ovaj postupak odlikuje načelna hitnost u rešavanju spornog pitanja.

Kupovina polovnog automobila od fizičkog lica

 

Ukoliko se prodavac od kog ste kupili automobil sa greškom ne bavi preprodajom automobila u vidu delatnosti, na vaš kupoprodajni odnos se ne primenjuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača. Ipak, to ne znači da ste potpuno nezaštićeni od prikrivenih grešaka i kvarova na vozilu. U ovom slučaju, primenjuje se Zakon o obligacionim odnosima, koji uređuje odgovornost za materijalne nedostatke kod ugovora o prodaji.

Prodavac odgovara za materijalne nedostatke i kvarove automobila koji su postojali u času prelaza rizika na kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato. Prodavac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave posle prelaza rizika na kupca ako su posledica uzroka koji je postojao pre toga. Momenat preaza rizika je momenat predaje automobila kupcu. Pod nedostacima automobila podrazumevaju se ista svojstva kao i u gore objašnjenom pojmu „nesaobraznosti“.

Prodavac ne odgovara za nedostatke ako su u času zaključenja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljivo lice sa prosečnim znanjem i iskustvom lica istog zanimanja i struke kao kupac moglo lako opaziti pri uobičajenom pregledu automobila. Ali, prodavac odgovara i za neispravnosti i greške koje je kupac mogao lako opaziti, ako je izjavio da automobil nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Kupac je dužan da automobil na uobičajeni način pregleda ili ga da na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i da o vidljivim nedostacima obavesti prodavca u roku od osam dana, inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada.

Kad se posle prijema automobila od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari (skriveni nedostatak), kupac je dužan, pod pretnjom gubitka prava, da o tom nedostatku obavesti prodavca u roku od osam dana računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne šest meseci od predaje stvari, izuzev kad je ugovorom određen duži rok.

Ipak, kupac ne gubi pravo da se pozove na neki nedostatak i kad nije izvršio svoju obavezu da stvar pregleda bez odlaganja, ili obavezu da u određenom roku obavesti prodavca o postojanju nedostatka, kao i kad se nedostatak pokazao tek po proteku šest meseci od predaje stvari, ako je taj nedostatak bio poznat prodavcu ili mu nije mogao ostati nepoznat.

Kupac polovnog automobila sa greškom od fizičkog lica može istaći iste zahteve kao i kupac polovnog automobila prema trgovcu, tako da može zahtevati:

 • opravku polovnog automobila o trošku prodavca
 • zamenu za ispravan automobil istih karakteristika
 • umenjenje cene za kupljen polovni automobil
 • raskid ugovora o kupovini polovnog automobila

Kupac polovnog automobila ne može posegnuti za vansudskim rešenjem spora pred telima za rešavanje vansudskih sporova, ali putem advokata može podneti zahtev za sporazumno rešavanje spornog odnosa, ili tužbu sudu.

IMATE PITANJA NA OVU TEMU? KONTAKTIRAJTE NAS!

Podelite tekst

Pročitajte:

Povreda vrata usled saobraćajne nezgode

Naknada štete u saobraćaju – trzajna povreda vrata

Trzajna povreda vrata česta je posledica saobraćajnih nezgoda. Definiše se kao laka telesna povreda koja se javlja kao posledica ubrzavajuće – usporavajućeg mehanizma energije koja se prenosi na vrat, uglavnom kao posledica sudara motornih vozila. Trzajna povreda vrata leči se fizikalnom terapijom, dok se u prvim danima često koristi ortopedska kragna za vrat.

PROČITAJTE CEO TEKST »

Kupovina kuće ili stana u braku

Kupac koji je u braku, prilikom kupovine nepokretnosti, treba da vodi računa i da bude upoznat sa osnovnim pravilima sticanja i oporezivanja sticanja nepokretnosti. Kupac stana ili kuće, pre svega treba da odluči da li će nepokretnost steći kao posebnu ili zajedničku svojinu, ili kao susvojinu.

PROČITAJTE CEO TEKST »
Scroll to Top