Parkiranje na zelenoj površini – kako osporiti kaznu?

Na teritoriji Novog Sada, parkiranje vozila na "zelenoj površini" je predviđeno kao komunalni prekršaj, za koji je izriče kazna u visini od 25.000 dinara. Takođe, vlasnik ili korisnik vozila dužni su da plate naknadu za odvoženje vozila "paukom" u zavisnosti od vrste prekršaja i težine vozila.

Pored kazne zbog ostavljanja vozila na zelenoj površini u Novom Sadu, protiv vlasnika ili korisnika vozila komunalni inspektor donosi rešenje kojim nalaže licu da vozilu ukloni u roku od 15 minuta. Ukoliko lice nije prisutno ili iz drugih razloga vozilo ne ukloni, komunalni inspektor donosi rešenje o izvršenju, a koje prinudno sprovodi JKP „Parking servis“ iz Novog Sada putem vozila kolokvijalno poznatog kao „pauk“.

Nakon što vozilo bude uklonjeno, vlasnik vozila može isto preuzeti sa parkirališta JKP „Parking servis“ Novi Sad (svakog dana, 24 časa) nakon plaćanja cene za „uslugu“ odnošenja vozila u rasponu od 5.000 do 20.250 dinara. Konkretno, za vozilo težine od 1.331 do 1.900 kg, uklonjeno sa „posebne površine“ (u koju spada i javna zelena površina) naknada iznosi 13.500,00 dinara.

Šta se smatra zelenom površinom u Novom Sadu?

 

Javne zelene površine u Novom Sadu su predviđene i definisane Odlukom o obavljanu komunalne delatnosti održavanja javnih zelenih površina. U smislu ove odluke, održavanje javnih zelenih površina uređenje, tekuće i investiciono održavanje i sanacija javnih zelenih površina, kao i suzbijanje i uništavanje ambrozije.

Javnom zelenom površinom, smatraju se ulični travnjaci, parkovi, skverovi, park-šume, zelenilo pored saobraćajnih površina (drvoredi, zelene trake, žive ograde i sl.), zelenilo između i oko zgrada (blokovsko zelenilo) i zelenilo zajedničkih dvorišta, zelenilo rekreacionih površina (sportskih, zabavnih terena, i sl.), i zaštitno zelenilo.

Član 3

Javne zelene površine, u smislu ove odluke, su prostori na teritoriji Grada određeni planskim dokumentom, kao prostori za podizanje javnih zelenih površina, i to:

– ulični travnjaci, parkovi, skverovi, park-šume,

– zelenilo pored saobraćajnih površina (drvoredi, zelene trake, žive ograde i sl.),

– zelenilo između i oko zgrada (blokovsko zelenilo) i zelenilo zajedničkih dvorišta,

– zelenilo rekreacionih površina (sportskih, zabavnih terena, i sl.), i

– zaštitno zelenilo.

Pored površina iz stava 1. ovog člana, javne zelene površine, u smislu ove odluke, su: – zelenilo posebne namene (zelenilo u krugu preduzeća, obrazovnih, kulturnih, zdravstvenih i drugih ustanova, i drugih oblika organizovanja, kao i zasadi na nestabilnim terenima, klizištima ili terenima nepodesnim za građenje), i – površine pod ambrozijom.

Ono što je vrlo bitno u definiciji javne zelene površine jeste sledeće – da bi se prostor smatrao javnom zelenom površinom, kao takav mora biti predviđen planskim dokumentom. Planski dokument koji predviđa postojanje javne zelene površine jeste plan detaljne regulacije.

Kako osporiti rešenja o kažnjavanju?

 

Vlasnik ili korisnik vozila koji smatra da je njegovo vozilo nezakonito uklonjeno sa saobraćajne ili javne zelene površine treba da preduzme nekoliko pravnih koraka. Pre svega, neophodno je izjaviti žalbu protiv rešenja kojim je naloženo uklanjanje vozila. Ova žalba se izjavljuje u skladu sa poukom o pravnom leku, koje rešenje komunalnog inspektora mora da sadrži. Konkretno, u Novom Sadu, protiv rešenja komunalnog inspektora ( Gradska uprava za inspekcijske poslove, Sektor komununalne inspekcije) izjavljuje se Gradskom veću Grada Novog Sada. Rok za žalbu iznosi 8 dana od dana dostavljanja rešenja vlasniku ili korisniku vozila.

Pored ovoga, potrebno je izjaviti i žalbu na rešenje o izvršenju kojim se nalaže uklanjanje vozila JKP „Parking servisu“ Novi Sad. I ovo rešenje donosi komunalni inspektor, pa je organ nadležan za odlučivanje po žalbi isti. Rok za žalbu iznosi 15 dana.

Konačno, potrebno je osporiti i prekršajni nalog kojim komunalni inspektor kažnjava vlasnika ili korisnika vozila iznosom od 25.000 dinara. Prekršajni nalog se potpisan predaje nadležnom prekršajnom sudu u roku od 8 dana od uručenja, i takav se smatra zahtevom za sudsko odlučivanje. Nakon predaje potpisanog prekršajnog naloga, prekršajni sud donosi rešenje kojim se pokreće prekršajni postupak, u kom vlasnik ili korisnik vozila imaju status okrivljenog u prekršajnom postupku, u kom imaju mogućnost da iznesu navode u svoju odbranu i ospore prekršajni nalog.

 

 

IMATE PITANJA NA OVU TEMU? KONTAKTIRAJTE NAS!

Podelite tekst

Pročitajte:

Povreda vrata usled saobraćajne nezgode

Naknada štete u saobraćaju – trzajna povreda vrata

Trzajna povreda vrata česta je posledica saobraćajnih nezgoda. Definiše se kao laka telesna povreda koja se javlja kao posledica ubrzavajuće – usporavajućeg mehanizma energije koja se prenosi na vrat, uglavnom kao posledica sudara motornih vozila. Trzajna povreda vrata leči se fizikalnom terapijom, dok se u prvim danima često koristi ortopedska kragna za vrat.

PROČITAJTE CEO TEKST »
Scroll to Top