Lakša saobraćajna nezgoda – obaveze učesnika

Saobraćaj je sam po sebi konstantan izvor opasnosti. Nezgode se redovno dešavaju, i u slučaju da doživite saobraćajnu nezgodu, pre svega je bitno da ostanete smireni i da pokušate da smanjite tenzije. Takođe je bitno da znate i preduzmete sve zakonom predviđene korake, a da bi ostvarili pravo na naknadu štete, u punom iznosu.

Kada se saobraćajna nezgoda smatra „lakom“ ?

 

Pre svega, Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, uređuje dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode u Glavi X (članovi 167 do 177 Zakona).

Vozač, odnosno učesnik saobraćajne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta dužan je da:

– upozori ostale učesnike u saobraćaju o postojanju vozila i drugih prepreka na putu, ukoliko ih sam ne može ukloniti,

– ukloni vozilo i druge predmete sa kolovoza, ako onemogućavaju ili ugrožavaju odvijanje saobraćaja, odnosno ako preti opasnost od novih saobraćajnih nezgoda,

–  popuni Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi u slučaju kada ovlašćeno lice ne vrši uviđaj saobraćajne nezgode,

– upozori sva lica da se sklone sa kolovoza da ne bi ometala saobraćaj,

– ostavi podatke o sebi i vozilu vozaču oštećenog vozila ili držaocu druge oštećene stvari u nezgodi, odnosno policiji,

– preduzme mere zaštite koje su u njegovoj moći da se spreči nastajanje novih i uvećavanje postojećih posledica nezgode

Ukoliko učesnici saobraćajne nezgode postupe suprotno i neku od prethodnih dužnosti ne ispune predviđeno je prekršajno gonjenje i  novčana kazna od 10.000 do 20.000 dinara, kao i izricanje 2 kaznena poena.

Strogo je zabranjeno uzimanje alkohola ili psihoaktivnih supstanci nakon saobraćajne nezgode.

Manja materijalna šteta

 

Kao lakšu saobraćaju nezgodu Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ( ZOBS ) vidi nezgodu u kojoj je došlo „samo do manje materijalne štete“.

Pojam manje materijalne štete isti zakon daje u članu 7 stav 1 tačka 104) – „ manja materijalna šteta je šteta nastala u saobraćajnoj nezgodi prouzrokovana u vrednosti manjoj od one za koju je propisana krivična odgovornost.

Dakle, da bi nam bilo jasno kada je šteta dovoljno mala da se može smatrati lakom, moramo konsultovati Krivični zakonik Republike Srbije ( KZ RS ).

Krivični zakonik u članu 289, kao krivično delo „Ugrožavanje javnog saobraćaja“ predviđa situaciju u kojoj „učesnik u saobraćaju na putevima koji se ne pridržava saobraćajnih propisa i time tako ugrozi javni saobraćaj da dovede u opasnost život ili telo ljudi ili imovinu većeg obima, pa usled toga kod drugog nastupi laka telesna povreda ili prouzrokuje imovinsku štetu koja prelazi iznos od dvesta hiljada dinara, kazniće se zatvorom do tri godine.“

Imajući u vidu gore citirani član Krivičnog zakonika, postaje jasno da se u saobraćajnoj nezgodi šteta manja od 200.000 dinara smatra „manjom štetom“. Uz uslov da u nezgodi nije bilo povređenih lica, učesnici lakše saobraćajne nezgode mogu popuniti Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi – popunjavanje

 

Kao što je već napisano – kada šteta nastala u saobraćajnoj nezgodi ne prelazi iznos od 200.000 dinara, kada nema povređenih lica, i kada se vozači slože oko okolnosti nezgode i krivca za istu – učesnici mogu pristupiti popunjavanju Evropskog izveštaja. Ukoliko nema saglasnoti o odgovornosti za saobraćajnu nezgodu, treba kontaktirati MUP.

Nakon uveravanja i procene okolnosti, kada se uvere da šteta nije velika i da nema povređenih, učesnici treba da fotografišu lice mesta, ili naprave kratak video zapis.

Vozila i predmete treba ukloniti sa kolovoza, i pristupiti popunjavanju obrasca Evropskog izveštaja.

Samo popunjavanje nije kompikovano, bitno je tačno uneti sve podatke o učesnicima i napraviti skicu mesta nezgode.

Ako su u nezgodi učestvovala samo dva vozila, popunjava se samo jedan obrazac, koji se sastoji iz prvog lista i indigo papira. Obrazac popunjavajte hemijskom olovkom, i dobro pritisnite. Za svako sledeće vozilo koje je učestvovalo pounjava se još jedan obrazac.

Oštećeno lice zadržava original, kopiju uzima štetnik.

Ostvarivanje naknade štete po osnovu Evropskog izveštaja

 

Naknada štete se ostvaruje na osnovu procene ovlašćenog procenitelja osiguravajućeg društva. Ukoliko niste zadovoljni procenom visine štete, imate pravo prigovora višim organima osiguravajuće kuće, dalje Nardonoj banci Srbije, a kao poslednji korak na raspolaganju vam je tužba nadležnom sudu, radi naknade štete. Da do ovoga ne bi došlo, savetuje se pažljivo postupanje pri svakom koraku, od samog nastanka nezgode do postupka procene štete.

IMATE PITANJA NA OVU TEMU? KONTAKTIRAJTE NAS!

Podelite tekst

Pročitajte:

Povreda vrata usled saobraćajne nezgode

Naknada štete u saobraćaju – trzajna povreda vrata

Trzajna povreda vrata česta je posledica saobraćajnih nezgoda. Definiše se kao laka telesna povreda koja se javlja kao posledica ubrzavajuće – usporavajućeg mehanizma energije koja se prenosi na vrat, uglavnom kao posledica sudara motornih vozila. Trzajna povreda vrata leči se fizikalnom terapijom, dok se u prvim danima često koristi ortopedska kragna za vrat.

PROČITAJTE CEO TEKST »
Scroll to Top