Naknada štete od nepoznatog ili neosiguranog vozila

Naknadu štete koju prouzrokuje neosigurano ili nepoznato vozilo oštećena lica mogu ostvariti iz sredstava Garantnog fonda osnovanog pri Udruženju osiguravača Srbije. Takođe, Garatni fond pokriva i odštete koje su dužna društva za osiguranje nad kojima je pokrenut stečajni postupak. Detaljnije o načinu i visini odštete možete pročitajte u tekstu koji sledi.

Garantni fond

 

Garantni fond pri Udruženju osiguravača Srbije osnovan je u skladu sa Zakonom o osiguranju imovine i lica iz 1996. godine i otpočeo je sa radom u julu 1997. godine. Poslovanje garantnog fonda obavlja se kao zakonom povereno javno ovlašćenje Udruženju.

U skladu sa zakonom, garantni fond čine sredstva koja se obrazuju doprinosom društava za osiguranje radi ekonomske zaštite putnika i trećih oštećenih lica. Sredstva garantnog fonda za podmirenje obaveza i pokrivanje troškova poslovanja garantnog fonda obrazuju se doprinosima društava za osiguranje putem izdvajanja iz premije obaveznih osiguranja, iz sredstava ostvarenih od regresnih zahteva prema licima koja nisu zaključila ugovor o obaveznom osiguranju i iz drugih sredstava u skladu sa zakonom.

Garantni fond pri Udruženju prima zahteve za naknadu štete, vrši procenu, likvidaciju i isplatu naknade štete, i ostvaruje regresne zahteve u vezi sa korišćenjem sredstava garantnog fonda.

Garantni fond ima obavezu da isplati naknadu štete u istom obimu i prema istim uslovima kao da je na dan nastanka štete bio zaključen ugovor o obaveznom osiguranju, dakle do iznosa kojim je zakonom ograničena obaveza osiguravajućih društava.

Pravo na naknadu štete iz sredstava Garantnog fonda imaju oštećena lica koja su pretrpela štetu u saobraćajnoj nezgodi u slučajevima:

  1. Štete od upotrebe motornog vozila, vazduhoplova, čamca ili drugog prevoznog sredstva čiji vlasnik nije zaključio ugovor o obaveznom osiguranju, a bio je dužan da se osigura prema odredbama zakona (šteta od neosiguranog motornog vozila) – neosiguranim se smatraju sva prevozna sredstva koja podležu obavezi osiguranja od odgovornosti u saobraćaju u skladu sa zakonom, a koja nemaju zaključenu odgovarajuću polisu osiguranja. Po odgovornosti od neosiguranog vozila garantni fond isplaćuje i materijalnu i nematerijalnu štetu. Isplatom štete prouzrokovane upotrebom neosiguranog vozila garantni fond stiče pravo regresa prema vlasniku odnosno korisniku neosiguranog vozila.
  2. Štete od upotrebe nepoznatog motornog vozila, vazduhoplova i čamca – po odgovornosti od upotrebe nepoznatog motornog vozila, vazduhoplova i čamca garantni fond isplaćuje štetu zbog smrti, povrede tela ili narušavanja zdravlja. Iz sredstava garantnog fonda ne može se naplatiti šteta na vozilu, ogradi i drugim stvarima koja potiče od upotrebe nepoznatog motornog vozila.
  3. Štete od upotrebe motornog vozila, vazduhoplova ili drugog prevoznog sredstva koja su bila osigurana kod osiguravajućih društava nad kojima je pokrenut stečajni postupak – obaveza garantnog fonda uslovljena je prethodnim okončanjem stečajnog postupka. Garantni fond isplaćuje deo štete koji nije nadoknađen iz stečajne mase, odnosno, ukoliko šteta nije prijavljena deo štete koji bi ostao nenadoknađen da je ista prijavljena u postupku stečaja. Društva u stečaju imaju potraživanja nastala iz raznih vrsta osiguranja (autoodgovornost, imovina, kasko) ali se iz sredstava garantnog fonda može nadoknaditi šteta odnosno potraživanje samo iz osnova autoodgovornosti, a ne i drugih vrsta osiguranja.

Postupak naknade štete od Garantnog fonda

 

Potraživanje po osnovu štete koju pokriva garantni fond oštećeno lice ostvaruje podnošenjem odštetnog zahteva neposredno Udruženju osiguravača Srbije – Garantnom fondu. Uz odštetni zahtev, oštećeno lice je dužno da podnese i odgovarajući dokaz da je štetu izazvalo neosigurano odnosno npoznato vozilo. Pod odgovarajućim dokazom uglavnom se podrazumeva policijski zapisnik o saobraćajnoj nezgodi, zapisnik o uviđaju sa skicom i izjavama učesnika, zapisnik o oštećenju vozila sa fotografijama, ali su takođe od značaja dokazi koje oštećeno lice može prikupiti i obezbediti i samo – fotografije lica mesta, svedoci i lekarska dokumentacija. Svi ovi dokazi su od značaja za određivanje visine štete i za eventualno vođenje sudskog postupka.

Ako Garantni fond ne odgovori na zahtev za naknadu štete u roku od 90 dana od dana prijema zahteva, oštećeno lice može podneti tužbu sudu protiv Garantnog fonda i o tome obavestiti Narodnu banku Srbije.

U slučaju kada je ponuđena visina naknade štete manja od potraživanja oštećenog lica, Garantni fonda je dužan da oštećenom licu ponudi i izvrši isplatu nespornog dela svoje obaveze na ime predujma, u rokovima predviđenim zakonom ( 14 dana ili 8 dana ako je šteta manja od 1000 evra). Prihvatanje nespornog dela naknade štete ne utiče na pravo na potraživanje spornog dela naknade.

Na postupak pred Garantnim fondom shodno se primenjuju pravila o postupku pred društvima za osiguranje od autodogovornosti – pročitajte tekst Naknada štete iz saobraćajne nezgode

Isplata osigurane sume, odnosno naknada štete od neosiguranog vozila

 

Šteta prouzrokovana upotrebom motornog vozila, vazduhoplova, čamca ili drugog prevoznog sredstva čiji vlasnik nije zaključio ugovor o obaveznom osiguranju, a bio je dužan da se osigura prema odredbama ovog zakona, naknađuje se u istom obimu i prema istim uslovima kao da je, na dan nastanka štetnog događaja, bio zaključen ugovor o obaveznom osiguranju. Garantni fond ima pravo na regres za iznos isplaćene naknade, kamatu od isplate naknade i troškove postupka, od vlasnika neosiguranog vozila.

Naknada štete prouzrokovane upotrebom nepoznatog vozila

 

Šteta zbog smrti, povrede tela ili narušavanja zdravlja prouzrokovana upotrebom nepoznatog motornog vozila, vazduhoplova i čamca naknađuje se do iznosa na koji je ovim zakonom ograničena obaveza društva za osiguranje za štetu prouzrokovanu upotrebom tih prevoznih sredstava, na dan nastanka štetnog događaja.

U slučaju štete prouzrokovane nepoznatim motornim vozilom, Garantni fond će štete na stvarima naknaditi ako je nekom učesniku saobraćajne nezgode naknadio štetu zbog teške telesne povrede koje su zahtevale bolničko lečenje, uz učešće oštećenog lica u šteti od 10%, s tim što to učešće ne može iznositi više od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan štetnog događaja.

Ako se posle naknade štete ustanovi da je motorno vozilo, vazduhoplov ili čamac prouzrokovao štetu, regresni zahtev se ostvaruje prema društvu za osiguranje sa kojim je bio zaključen ugovor o obaveznom osiguranju, za iznos isplaćene naknade, kamatu od isplate naknade i troškove postupka.

Isplata osigurane sume, odnosno naknada štete od društva za osiguranje nad kojim je pokrenut stečajni postupak

 

Šteta prouzrokovana upotrebom motornog vozila, vazduhoplova, čamca ili drugog prevoznog sredstva, a ugovor o obaveznom osiguranju je bio zaključen sa društvom za osiguranje nad kojim je pokrenut stečajni postupak, naknađuje se iz sredstava Garantnog fonda. Na Garantni fond koji je isplatio osiguranu sumu, odnosno naknadu štete, prelaze prava oštećenog lica prema stečajnoj masi. Garantni fond ima pravo da prijavi ovo potraživanje do okončanja stečajnog postupka društva.

Tužba protiv Garantnog fonda radi naknade štete

 

Oštećeno lice, po nekom od gore opisanih događaja, može svoje pravo na naknadu štete ostvariti u sudskom postupku protiv Garantnog fonda. Lice nezadovoljno procenom i visinom isplaćene štete od Garantnog fonda može podneti tužbu protiv Garantnog fonda, a radi isplate razlike do tražene visine pretrpljene štete.

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju predviđa da ukoliko Garatni fond ne odgovori na zahtev za naknadu štete u roku od 90 dana od dana prijema zahteva, da oštećeno lice može podneti tužbu sudu protiv Garantnog fonda i obavestiti o nepostupanju po zahtevu Narodnu banku Srbije. Ipak, smatramo da protek predviđenog roka nije nužan uslov za pravo na pokretanje tužbe, već se oštećeno lice može obratiti i direktno sudu sa zahtevom da mu dosudi naknadu štete.

Ukoliko ste pretrpeli štetu od neosiguranog ili nepoznatog vozila, ili je društvo za osiguranje koje Vam je dužno odštetu otišlo u stečaj, KONTAKTIRAJTE NAS radi brze i potpune naknade štete od Garantnog fonda!

Često postavljana pitanja

 

Koliki je rok zastarevanja za naknadu štete od neosiguranog vozila?

 

Zakonom o obligacionim odnosima definisano je da potraživanje naknade štete zastareva za 3 (tri) godine od dana saznanja za štetu i štetnika. U slučaju kada je šteta prouzrokovana krivičnim delom, a za krivično gonjenje je predviđen duži rok zastarelosti, zahtev za naknadu štete prema odgovornom licu zastareva kad istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja.

Da li Garantni fond isplaćuje naknadu štete ukoliko se radi o udesu kada je oštećeno lice bilo pešak, a vozilu koje ga je udarilo je istekla polisa osiguranja?

 

Ukoliko se utvrdi da je za štetu odgovorno neosigurano vozilo, pešak kao oštećeno lice ima pravo da potražuje naknadu štete od Garantnog fonda pri Udruženju osiguravača Srbije.

Da li postoji mogućnost za naknadu materijalne štete na vozilu kada je šteta prouzrokovana upotrebom nepoznatog vozila?

 

Takva mogućnost nije predviđena zakonom. Jedina mogućnost za naplatu štete u tom slučaju je da vlasnik oštećenog vozila ima polisu kasko osiguranja za vozilo.

Ukoliko je vlasnik oštećenog vozila lizing kuća, da li korisnik takvog vozila koje je oštećeno u saobraćajnoj nezgodi za koju je odgovorno neosigurano vozilo može da ostvari pravo na naknadu štete iz sredstava Garantnog fonda?

 

Kada je vlasnik oštećenog vozila lizing kuća, a korisnik fizičko ili pravno lice, korisniku lizinga se može isplatiti naknada štete samo uz saglasnost lizing kuće koja se podnosi Garantnom fondu u pisanoj formi, uz ostalu potrebnu dokaznu dokumentaciju.

 

 

 

IMATE PITANJA NA OVU TEMU? KONTAKTIRAJTE NAS!

Podelite tekst

Pročitajte:

Povreda vrata usled saobraćajne nezgode

Naknada štete u saobraćaju – trzajna povreda vrata

Trzajna povreda vrata česta je posledica saobraćajnih nezgoda. Definiše se kao laka telesna povreda koja se javlja kao posledica ubrzavajuće – usporavajućeg mehanizma energije koja se prenosi na vrat, uglavnom kao posledica sudara motornih vozila. Trzajna povreda vrata leči se fizikalnom terapijom, dok se u prvim danima često koristi ortopedska kragna za vrat.

PROČITAJTE CEO TEKST »
Scroll to Top