Obezbeđenje potraživanja – kako osigurati naplatu potraživanja?

Pouzdanje u naplatu potraživanja je jedan od osnova pravnog sistema. Nekoliko je aspekata sigurne naplate potraživanja – nezavisno i efikasno sudstvo, efikasan sistem prinudne naplate potraživanja i pravilno ugovaranje međusobnih prava i obaveza.

Koji je najbolji način da ugovorite zalogu i obezbedite naplatu svog potraživanja?

U ovom tekstu osvrnućemo se na obezbeđenje naplate potraživanja dok dug još uvek nije nastao – u momentu ugovaranja poslovnih odnosa, i to na obezbeđenje koje za predmet ima pokretne stvari ili prava vašeg saugovarača – potencijalnog dužnika.

Obezbeđenje potraživanja na pokretnim stvarima i pravima dužnika – zaloga

Zasnivanje stvarno-pravnog obezbeđenja je pravo poverioca. Ugovaranje odredbi koje za predmet imaju pokretne stvari ili potraživanja dužnika iz pravnog odnosa ima nekoliko prednosti, od kojih je osnovna povećanja nivoa poverenja u pravnim odnosima i podsticanje dužnika na redovno ispunjavanje obaveza.

Imate nenaplaćeno potraživanje, ili ste u procesu pregovaranja pravnog posla – kontaktirajte nas radi konsultacija!

Relevatni pravni propisi za ovu tematiku jesu Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93, „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja i „Sl. glasnik RS“, br. 18/2020) i Zakon o založnim pravima na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar („Sl. glasnik RS“, br. 57/2003, 61/2005, 64/2006 – ispr., 99/2011 – dr. zakoni i 31/2019).

– Pokretne stvari kao predmet obezbeđenja – zaloga –

Kada su pokretne stvari predmet obezbeđenja potraživanja, razlikujemo državinsku i bezdržavinsku zalogu. Zaloga koja nastaje predajom pokretne stvari poveriocu jeste državinska zaloga (Zakon o obligacionim odnosima) dok je zaloga koja nastaje upisom u registar založnog prava bezdržavinska zaloga (Zakon o založnim pravima na stvarima i pravima upisanim u registar). U slučaju bezdržavinske zaloge, stvar ostaje dužniku na korišćenje i raspologanje.

1) Zaloga ( državinska, klasična ) nastaje predajom stvari poveriocu. Poverilac po osnovu ugovorne odredbe o zalozi ima pravo da zahteva predaju stvari u državinu kao i pravo da stečenu državinu brani pravnim sredstvima sve do namirenju duga. Ovakva zaloga ima negativan uticaj na poslovanje dužnika i njegovu sposobnost izmirenja duga.

2) Registrovana zaloga ( bezdržavinska zaloga ) nastaje upisom zaloge u Registar založnog prava na stvarima i pravima koji vodi Agencija za privredne registre ( APR ) i uređena je pomenutim zakonom o registrovanim založnim pravima. Ovakav način zalaganja omogućava dužniku da zadrži stvar u državini i svojini, koristi je i time olakša sopstveni ružnički položaj. Bezdržavinska zaloga može nastati i u izvršnom ili sudskom postupku ( privremene mere ).

– Prava kao predmet obezbeđenja

Ugovorom se može predvideti i zalaganje potraživanja, i to suštinski na dva načina, slično kao i kod zaloge na stvarima – u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, kada dužnik založenog potraživanja bude pismeno obavešten o zaključenju ugovora o zalozi. Dalje, potraživanje se može založiti upisom u već pominjani Registar, u skladu sa Zakonom o založnim pravima na pokretnim starima i pravima upisanim registar. Ipak, dužnik založenog potraživanja može svoju obavezu ispuniti zalogodavcu, sve dok pismeno ne bude obavešten da je došlo do zalaganja potraživanja.

Da pojednostavimo – neophodno je pismeno obavestiti dužnika potraživanja koje se zalaže, da bi se obezbedila naplata.

Ugovor o zalozi i upis ( registracija ) zaloge

Ugovor o zalozi mora da sadrži naročito:

  • dan zaključenja;
  • imena i prezimena, odnosno poslovna imena stranaka ugovora;   *
  • prebivalište ili boravište, odnosno sedište stranaka ugovora;    *
  • opis predmeta založnog prava;
  • podatke o potraživanju koje se obezbeđuje;

* Ukoliko je zalogodavac treće lice, podaci o njemu se takođe unose u ugovor.

Ugovor o zalozi mora biti sastavljen u pismenoj formi, dok overa potpisa nije neophodan element punovažnosti.

Jednostrana izjava volje kojom se lice obavezuje da ukoliko dug ne bude isplaćen o dospelosti, poverilac može naplatiti dospelo potraživanje iz vrednosti založene stvari (založna izjava) ne predstavlja valjan osnov za registaciju bezdržavinske zaloge.

Registraciona prijava se predaje Agenciji za privredne registre, koja ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, priložena odgovarajuća dokumentacija i plaćene propisane takse, vrši upis založnog prava u Registar založnog prava na stvarima i pravima.

Ukoliko ste u procesu pregovaranja pravnog posla, i želite da preduzmete sve mere radi osiguranja svog budćeg potraživanja, zakažite konsultacije putem kontakt forme ili putem telefona 063 / 76 49 777 .

IMATE PITANJA NA OVU TEMU? KONTAKTIRAJTE NAS!

Podelite tekst

Pročitajte:

Kupovina kuće ili stana u braku

Kupac koji je u braku, prilikom kupovine nepokretnosti, treba da vodi računa i da bude upoznat sa osnovnim pravilima sticanja i oporezivanja sticanja nepokretnosti. Kupac stana ili kuće, pre svega treba da odluči da li će nepokretnost steći kao posebnu ili zajedničku svojinu, ili kao susvojinu.

PROČITAJTE CEO TEKST »
Scroll to Top