Prevremeni otkaz probnog rada – pitanje

Zaključio sam ugovor o radu na neodređeno vreme, uz probni rad od šest meseci. Poslodavac mi je posle četiri meseca otkazao, jer navodno nisam zadovoljio njegove potrebe. Da li poslodavac ima pravo da otkaže ugovor i pre isteka ugovorenog probnog rada ili je to mogao da učini tek nakon isteka šest meseci?

Zakonom o radu propisano je da ugovorom o radu moće da se ugovori probni rad za obavljanje jednog ili više povezanih, odnosno srodnih poslova tvrđenih ugvorom o radu, koji ne može da traje duže od šest meseci.

Zakonom je propisano i da pravo da poslodavac tokom trajanja probnog rada nmože da otkaže ugovor o radu sa otkaznim rokom koji ne može biti kraći od pet radnih dana, u kom slučaju je dužan da obrazloži otkaz. Prema tome, ako je pre isteka prbnog radam odnosno u toku njegovog trajanja zaposleni ne zadovolji potrebe poslodavca, on može da mu otkaže ugovor o radu i pre isteka roka od šest meseci.

Napominjemo da poslodavac nema pravo da proizvoljno otkaže ugovor po ovom osnovu, već je dužan da u toku probnog rada vrši ocenu sposobnosti zaposlenog, pa tek ako je ocena nezadovoljavajuća, može otkazati ugovor o radu.

U suprotnom imate pravo da protiv rešenja o otkazu pokrenete spor pred nadležnim sudom.

Ukoliko imate pitanje iz oblasti radnog prava, pišite nam putem i-mejl adrese office@advokatvukicevic.rs ili putem kontakt stranice.

4. Probni rad

Član 36 Zakona o radu

Ugovorom o radu može da se ugovori probni rad za obavljanje jednog ili više povezanih, odnosno srodnih poslova utvrđenih ugovorom o radu.

Probni rad može da traje najduže šest meseci.

Pre isteka vremena za koji je ugovoren probni rad, poslodavac ili zaposleni može da otkaže ugovor o radu sa otkaznim rokom koji ne može biti kraći od pet radnih dana. Poslodavac je dužan da obrazloži otkaz ugovora o radu.

Zaposlenom koji za vreme probnog rada nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti prestaje radni odnos danom isteka roka određenog ugovorom o radu.

IMATE PITANJA NA OVU TEMU? KONTAKTIRAJTE NAS!

Podelite tekst

Pročitajte:

Kupovina kuće ili stana u braku

Kupac koji je u braku, prilikom kupovine nepokretnosti, treba da vodi računa i da bude upoznat sa osnovnim pravilima sticanja i oporezivanja sticanja nepokretnosti. Kupac stana ili kuće, pre svega treba da odluči da li će nepokretnost steći kao posebnu ili zajedničku svojinu, ili kao susvojinu.

PROČITAJTE CEO TEKST »
Scroll to Top