Prigovor protiv rešenja o izvršenju – komunalne usluge

Velik broj građana našao se u situaciji da je protiv njih pokrenut postupak izvršenja na osnovu verodostojne isprave, najčešće za dug po osnovu pruženih komunalnih usluga ( dug za struju, dug za vodu, dug za gas ili grejanje ). Rešenje o izvršenju donosi javni izvršitelj, a prigovor dužnika je jedini pravni lek i jedina prilika da se ukaže na zastarelost duga. Evo kako ga podneti.

Kako izgleda postupak izvršenja po osnovu duga za komunalne usluge?

 

Potrošač se u izvršnom postupku najčešće nalazi u položaju izvršnog dužnika – lica protiv kojeg se vodi postupak, zbog navodno neizmirenih obaveza po osnovu pruženih komunalnih usluga ( dug za vodu, struju, telekomunikacione usluge, gas ili grejanje ).

Preduzeće koje pružilo usluge podnosi verodostojnu ispravu, najčešće račune za isporučenu uslugu ili izvod iz poslovnih knjiga, i dokaz da je obavestio dužnika, i tu dokumentaciju uz predlog za određivanje izvršenja na osnovu verodostojne isprave podnosi javnom izvršitelju sa liste, a koji bez ocene osnovanosti predloga donosi rešenje o izvršenju i šalje ga izvršnom dužniku. Ponovićemo – javni izvršitelj ne ulazi u ocenu osnovanosti potraživanja, a posebno ne ocenjuje zastarelost potraživanja.

Koje su specifičnosti izvršenja po osnovu komunalnih i srodnih usluga?

 

Postupak izvršenja povodom komunalnih uluga ima određene specifičnosti, u odnosu na izvršenje ostalih potraživanja:

  • REŠENJE O IZVRŠENJU SE DONOSI NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE

verodostojne isprave su isprave na osnovu kojih se može pokrenuti izvršni postupak neposredno, bez prethodnog sudskog postupka. U komunalnim predmetima, to su dva dokumenta – račun o pruženoj komunalnoj usluzi ili izvod iz poslovnih knjiga komunalnog preduzeća.

  • REŠENJE O IZVRŠENJU DONOSI JAVNI IZVRŠITELJ

Javni izvršitelj donosi rešenje o izvršenj u komunalnim predmetima, a ne sud. Komora javnih izvršitelja raspodeljuje komunalne predmete jednako i ravnomerno, pre donošenja rešenja. Javni izvršitelj po službenoj dužnosti ocenjuje samo urednost dokumentacije, dok se osnovanost potraživanja mora osporiti u prigovoru, a posebno se mora isticati i zastarelost potraživanja.

  • PRIGOVOR PROTIV IZVRŠENJA – PRAVNA ZAŠTITA DUŽNIKA

Prigovor protiv rešenja o izvršenju je pravni lek koji je na raspolaganju dužniku. Podnosi se javnom izvršitelju, a o prigovoru odlučuje nadležni sud. Podnosi se u roku od 8 dana od prijema rešenja. Prigovor odlaže izvršenje.

  • ODLUKA SUDA O PRIGOVORU

Ukoliko sud usvoji prigovor, postupak između potrošača i javnog preduzeća će se nastaviti kao parnični postupak, u kojem obe strane dokazuju svoje tvrdnje.

Kako sastaviti prigovor protiv izvršenja?

 

Prigovor je osnovno pravno sredstvo protiv rešenja o izvršenju koje donosi javni izvršitelj na osnovu verodostojne isprave, uključujući pre svega komunalne predmete. Prigovor se može izjaviti iz sledećih razloga:

  • ako potraživanje iz verodostojne isprave nije ni nastalo
  • ako je u verodostojnu ispravu unet neisitnit sadržaj
  • ako potraživanje nije dospelo
  • ako je potraživanje zastarelo
  • ako potraživanje nije prešlo ili nije preneto na izvršnog poverioca

Rok za podnošenje prigovora je 8 dana od prijema rešenja!

Dužnik, tj. lice koje svoj dug osporava je dužno da označi rešenje koje osporava, dovoljno je navesti podatke o javnom izvršitelju koji je rešenje doneo, kao i broj predmeta ( uglavnom je to oznaka I. Iv broj/godina ).

Takođe, dužnik je u obavezi da u prigovoru navede razloge iz kojih pobija rešenje i iznese činjenice i priloži dokaze na kojima zasniva svoje tvrdnje, inače se prigovor odbacuje kao nepotpun, bez prethodnog vraćanja na dopunu. Dužnik može da priloži isključivo pismene dokaze.

Prigovor se predaje javnom izvršitelju koji je rešenje doneo, a o njemu odlučuje nadležni sud.

Dovoljno je da dužnik svoje navode učini verovatnim da bi sud usvojio prigovor i odredio da se postupak nastavlja kao parnični, u kojem izvršni poverilac dobija svojstvo tužioca, a dužnik svojstvo tuženog. Imajte u vidu da parnični postupak nosi i nove troškove, koje po okončanju snosi stranka koja je izgubila spor, u celini ili delimično, u zavisnosti od uspeha u tužbenom zahtevu.

IMATE PITANJA NA OVU TEMU? KONTAKTIRAJTE NAS!

Podelite tekst

Pročitajte:

Scroll to Top