Zakonitost ugovora o radu na određeno vreme – pitanje

Da li je zakonit ugovor o radu na određeno vreme u kome nije tačno precizirano njegovo trajanje, već je samo utvrđeno da traje do završetka projekta?

Prema Zakonu oradu, ugovor na određeno vreme se može zaključiti, između ostalog i zbog rada na projektu čije vreme nije unapred određeno, a najduže do završetka projekta.

Ugovor o radu obavezno mora sadržati njegovor trajanje, pri čemu nema smetnji da se u slučaja kada nije moguće unapred odrediti trajanje ugovorenih poslova u okviru projektu, u u govoru precizira da će zaposleni obavljati rad dok traje potreba za tim poslovima, a najduže do završetka projekta.

U skladu sa navedenim, ukoliko nije moguće unapred odrediti trajanje ugovorenih poslova u okviru projekta, smatramo da poslodava ima pravo da u ugovoru navede da će zaposleni raditi dok traje potreba za obavljanjem tih poslova, a najduže do završetka projekta.

Radni odnos na određeno vreme

Član 37 Zakona o radu

Ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba.

Poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu iz stava 1. ovog člana na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca.

Prekid kraći od 30 dana ne smatra se prekidom perioda iz stava 2. ovog člana.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi:

1) ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka;

2) za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta;

3) sa stranim državljaninom, na osnovu dozvole za rad u skladu sa zakonom, najduže do isteka roka na koji je izdata dozvola;

4) za rad na poslovima kod novoosnovanog poslodavca čiji upis u registar kod nadležnog organa u momentu zaključenja ugovora o radu nije stariji od jedne godine, na vreme čije ukupno trajanje nije duže od 36 meseci;

5) sa nezaposlenim kome do ispunjenja jednog od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju nedostaje do pet godina, najduže do ispunjenja uslova, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Poslodavac može sa istim zaposlenim da zaključi novi ugovor o radu na određeno vreme po isteku roka iz stava 4. tač. 1-3) ovog člana po istom, odnosno drugom pravnom osnovu, u skladu sa ovim članom.

Ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno odredbama ovog zakona ili ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme.

IMATE PITANJA NA OVU TEMU? KONTAKTIRAJTE NAS!

Podelite tekst

Pročitajte:

Kupovina kuće ili stana u braku

Kupac koji je u braku, prilikom kupovine nepokretnosti, treba da vodi računa i da bude upoznat sa osnovnim pravilima sticanja i oporezivanja sticanja nepokretnosti. Kupac stana ili kuće, pre svega treba da odluči da li će nepokretnost steći kao posebnu ili zajedničku svojinu, ili kao susvojinu.

PROČITAJTE CEO TEKST »
Scroll to Top