Da li je zakonita naplata parkiranja na neuređenim parkiralištima u Novom Sadu?

Stanovnici i posetioci Novog Sada se već par godina redovno susreću sa neprijatnom situacijom - nakon zaustavljanja vozila na neuređenom i neobeleženom prostoru, ispod brisača ih redovno dočekuje “doplatna karta” ili prostije rečeno, kazna zbog neplaćanja parkinga. Neretko, ukoliko se vozači ogluše o nalog za plaćanje, sledi im još veća neprijatnost - rešenje o izvršenju doneto od strane javnog izvršitelja, kojim im se pored plaćanja kazne za parkiranje na neuređenom prostoru, nameće i snošenje troškova izvršenja. Da li je ovakva praksa JKP “Parking servisa” u Novom Sadu zakonita?

O zakonitosti “doplatnih karti” uopšte

 

Sama zakonitost i stav sudova o izdavanju “posebnih parking karti” se se u prethodnih nekoliko godina menjali, pa su sudovi do 2011. godine usvajali zahteve Parking servisa protiv korisnika parkinga koji nisu plaćali ovu uslugu. Ustavni sud Republike Srbije je 2011. godine zauzeo sledeći stav:

“Sud je utvrdio da Zakon o komunalnim delatnostima, na osnovu koga je osporena Odluka doneta, ne uređuje „doplatnu kartu“, te da je u tom smislu ne određuje ni kao cenu za posebnu „privilegovanu“ uslugu, ni kao naknadu za korišćenje parkirališta suprotno propisanim, odnosno ugovorenim uslovima, odnosno kao način ugovaranja plaćanja cene usluge. Po oceni Suda, osporenom odredbom utvrđena je obaveza plaćanja posebne naknade pod nazivom „doplatna karta“ koja daje osnov davaocu usluge da cenu pod nazivom „doplatna karta“ u navedenim slučajevima (čl. 18. i 19. Odluke) odredi nezavisno od Zakonom (i odlukom) propisanih kriterijuma za obrazovanje cena usluge”

Nakon ovog stava, sudovi su redom odbijali tužbene zahteve Parking servisa, i štitili korisnike usluga parkiranja. Sve do 2016. godine, kada je izmenjen Zakon o komunalnim uslugama, od kada JKP “Parking servis” izdavanje doplatnih parking karti vrši pozivajući se na izmenjenu odredbu člana 25 Zakona o komunalnim delatnostima koja glasi:

“Jedinica lokalne samouprave može propisati da se u postupku kontrole korišćenja komunalne usluge naplaćuje posebna cena za slučaj korišćenja komunalne usluge na način koji je u suprotnosti sa propisima kojima se uređuje ta komunalna delatnost.”

Dalje je ova odredba ugrađena u Odluku o javnim parkiralištima Grada Novog Sada, pa je u članu 22 predviđeno da „korisnik koji koristi posebno parkiralište suprotno članu 17 ove Odluke dužan je da plati posebnu parking kartu prema cenovniku Preduzeća”. Pomenutim članom 17 Odluke o parkiralištima previđeno je da

“Korisnik je dužan da:

  • plati cenu parkiranja za svaki započeti sat korišćenja parkinga putem mobilnog telefona, ili da istakne parking kartu sa tačno popunjenim podacima na unutrašnju stranu vetrobranskog stakla vozila
  • postupa u skladu sa dozvoljenim vremenom parkiranja.“

Ovakvo propisivanje izdavanja “doplatne parking karte” tj. faktički kazne za neplaćanje parkiranja sa sobom nosi nekoliko problema, pa je ponovo predmet ocene ustavnosti i zakonitost. Prema mišljenju pravnika, ovakva određivanje cene za uslugu je u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Ipak, sudovi u Novom Sadu redovno usvajaju tužbene zahteve Parking servisa, do zauzimanja stava Ustavnog suda, pa se samom zakonitošću ove prakse nećemo dalje baviti u ovom tekstu.

Šta je sa naplatom na neizgrađenim, neuređenim i neobeleženim parkiralištima?

 

Situacija sa neuređenim i neobeleženim parkiralištima je potpuno drugačija. Parking servis nema pravo da vrši naplatu na ovakvim parkiralištima, a evo i zašto.

Već pomenutom Odlukom, predviđeno je da su javna parkirališta javne saobraćajne površine i posebni prostori određeni i obeleženi za parkiranje, pa razlikuje stalna, privremena i povremena parkirališta. Bez obzira na vrstu, Odluka svako parkiralište definiše kao “prostor određen i obeležen za parkiranje vozila”.

Član 11, stav 1 Odluke glasi:

“Preduzeće (JKP “Parking servis” prim.aut) je dužno da uređuje, održava, oprema i obeležava javna parkirališta.”

Jedan “stariji” pravni akt od Odluke, Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima u članu 7, stav 1, propisuje:

22) parkirašlište je deo puta namenjen, uređen i označen prvenstveno za parkiranje vozila, koje se sastoji od jednog ili više parkirališta;
23) parking mesto je označeni deo parkirališta isključivo namenjen za parkiranje jednog vozila;

Parking mesto je, iz saobraćajno-tehničkog ugla, deo prostora nemenjen, tehnički opremljen i uređen za parkiranje jednog vozila. Ovaj prostor se sastoji iz površine na kojoj vozilo stoji dok je parkirano i pripadajućeg dela površine namenjene manevrisanju vozila, sa ciljem ulaska i izlaska sa dela površine na kojoj vozilo stoji.

Da bi ove odredbe doveli u vezu sa parkiralištima i parking mestima u Novom Sadu, treba da znamo da se parkirališa određuju Rešenjima o posebnim parkiralištima u Novom Sadu, te da je u svakom od tih Rešenja naloženo JKP “Parking servisu” da “parkirališta uredi, opremi i da postavi saobraćajnu signalizaciju u skladu sa saobraćajnim projektima”.

U skladu sa rešenjima, JP “Zavod za izgradnju grada” donosi tehničke akte, projekte tehničkog regulisanja saobraćaja i definisanja parkirališta i rasporeda parking mesta u Novom Sadu, a u kojima opet nalaže JKP “Parking servisu” da javne prostore predviđene za parkirališta privede nameni.

Iz navedenih zakonskih odredbi, kao i iz saobraćajno-tehničkog aspekta, potpuno je jasno da površina da bi se smatrala parking mestom mora biti izgrađena, uređena, opremljena i obeležena u skladu sa zakonskim i tehničkim standardima.

Stanje jednog parkirališta u Novom Sadu

Ukoliko JKP “Parking-servis” Novi Sad svoju obavezu izgradnje, uređivanja, opremanja, obeležavanja i održavanja parkirališta ne vrši, nema pravo ni da vrši naplatu parkiranja na tim površinama.

Član 30 Odluke:

“Novčanom kaznom od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj Preduzeće ako ne uređuje, ne održava, ne oprema i ne obeležava javna parkirališta.”

Prinudno izvršenje zbog parkiranja na neuređenom parking mestu

 

U slučaju da JKP “Parking-servis” protiv Vas pokrene izvršni postupak, a parking kazne za koje Vas terete su nastale u celini ili delimično na neuređenim parkiralištima, potrebno je da izjavite prigovor protiv rešenja o izvršenju. U skladu sa gornjim objašjnenjima navedite da se prostor na kom ste parkirali vozilo ne može smatrati parking mestom, te da JKP “Parking-servis” nema pravo da vrši naplatu parkiranja, i da samim tim potraživanje iz verodostojne isprave nije ni nastalo. Uz prigovor priložite fotografije prostora na kojem ste se parkirali.

Ovaj prigovor će izvršni postupak prevesti u parnični, te će Vam na raspolaganju biti sva dokazna sredstva putem kojih ćete dokazati da je prostor neizgrađen, neuređen i neobeležen, i da ne predstavlja parking mesto. Vrlo bitno dokazno sredstvo je saobraćajno-tehničko veštačenje.

Ukoliko uspete da dokažete sve gore navedeno, sud će Vas osloboditi obaveze plaćanja doplatne parking karte, i obavezaće preduzeće da Vam naknadi sve troškove postupka, uključujući i izdatke na ime veštačenja i advokatske troškove.

IMATE PITANJA NA OVU TEMU? KONTAKTIRAJTE NAS!

Podelite tekst

Pročitajte:

Povreda vrata usled saobraćajne nezgode

Naknada štete u saobraćaju – trzajna povreda vrata

Trzajna povreda vrata česta je posledica saobraćajnih nezgoda. Definiše se kao laka telesna povreda koja se javlja kao posledica ubrzavajuće – usporavajućeg mehanizma energije koja se prenosi na vrat, uglavnom kao posledica sudara motornih vozila. Trzajna povreda vrata leči se fizikalnom terapijom, dok se u prvim danima često koristi ortopedska kragna za vrat.

PROČITAJTE CEO TEKST »
Scroll to Top