Imovinsko pravo

Utvrđivanje i dokazivanje prava svojine na nepokretnostima, pokretnim stvarima ili inelektualnim dobrima. Vođenje svih postupaka vezanih za pitanja vlasništva.

Imovinsko ( svojinsko , stvarno ) pravo obuhvata skup ustavnih i zakonskih pravila koja uređuju odnose među licima ili odnose između države i fizičkih i pravnih lica, a koji imaju za predmet pravo svojine ili srodno pravo nad pokretnom ili nepokretnom stvari, ili intelektualnim dobrom.

Ovi odnosi mogu da nastanu putem ugovora, braka ili nasleđivanja, odlukama državnih organa ili izviru u samom zakonu.

Možemo Vam pružiti pravnu pomoć u postupcima:

 • utvrđenja prava svojine ili drugih stvarnih prava
 • ozakonjenja objekata
 • eksproprijacije
 • dobijanja građevinske dozvole
 • upisa u katastar nepokretnosti

Advokati u našoj kancelariji detaljno poznaju sudsku praksu koja za predmet ima imovinsko (svojinsko, stvarno) pravo, i imaju iskustva u primeni zakona iz ove oblasti:

 • Zakon o osnovama svojinsko – pravnih odnosa (Zakon o svojini)
 • Zakon o ozakonjenju objekata
 • Zakon o eksproprijaciji
 • Zakon o javnoj svojini
 • Zakon o stanovanju
 • Zakon o planiranju i izgradnji
 • Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
Na našoj blog stranici, u oblasti “imovinsko / svojinsko pravo” možete naći korisne tekstove iz ove oblasti prava.

Potrebni su Vam pravna pomoć ili konsultacije?

Scroll to Top