Odštetno pravo

Odštetno pravo reguliše odnose povodom prouzrokovanja štete i pitanja visine i obima naknade štete.

Naknada štete svoj osnovni izvor ima u Zakonu o obligacionim odnosima Republike Srbije, koji u osnovnim načelima predviđa zabranu prouzrokovanja štete, i ustanovljava pravilo da “ko drugome prouzrokuje štetu, dužan je naknaditi je”.

Šteta, kao pojam građanskog prava, je umanjenje nečije imovine, sprečavanje njenog uvećanja i nanošenje fizičkog ili psihičkog bola i straha drugom licu.

Materijalna (imovinska) šteta se sastoji u uništenju ili oštećenju neke stvari ili u otežanju ili onemogućavanju upotrebe stvari ili prava. Materijalna šteta ima mnoge pojavne oblike, ali je njema suština u povredi imovinskog interesa oštećenog lica. Može se javiti u obliku obične štete ili izmakle dobiti.

odštetno pravo

Materijalna šteta može se javiti i u slučaju telesne povrede ili oštećenja zdravlja u vidu:

 • troškova lečenja
 • izgubljene zarade zbog sprečenosti za rad
 • umanjenja radne sposobnosti

Nematerijalna šteta se javlja u nekom od sledećih oblika:

 • fizički bolovi
 • duševni bolovi
 • povreda prava ličnosti
 • strah

Sud će dosuditi pravičnu novčanu naknadu za sledeće oblike nematerijalne štete:

 • pretrpljene fizičke bolove
 • pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti
 • pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti
 • pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti
 • pretrpljene duševne bolove zbog smrti bliskog lica
 • doživljeni strah
Advokatska kancelarija Vukićević pruža stručno i savesno savetovanje i zastupanje u parničnim postupcima koji za cilj imaju ostvarivanje naknade štete.Možemo Vam pomoći da pravičnu novčanu naknadu ostvarite efikasno i potpuno.Ukoliko ste doživeli neki od gore navedenih vidova štete, ili Vam treba procena slučaja, javite nam se i zakažite konsultacije.

Potrebni su Vam pravna pomoć ili konsultacije?

Scroll to Top