Privredno pravo

Osnivanje, promene, statusne promene i prestanak pravnog lica. Savetovanje i zastupanje pravnih lica u u poslovnim, radnim i poreskim postupcima

Privredno pravo predstavlja skup zakonskih normi koje uređuju pravni položaj privrednih subjekata (pravnih lica i preduzetnika), njihov odnos prema državnim organima i njihove međusobne pravne odnose u vezi sa prometom novca, robe i usluga.

advokat novi sad privredno pravo ugovor

Advokatska kancelarija Vukićević pruža sledeće usluge pravnim licima u Republici Srbiji:

Osnivanje i prestanak pravnih lica i preduzetnika:

 • priprema i prikupljanje dokumentacije za osnivanje
 • sastavljanje opštih akata pravnog lica ( odluka o osnivanju, ugovor o osnivanju, statut )
 • savetovanje u pogledu izbora delatnosti i poreskog oblika za preduzetnike
 • podnošenje prijava osnivanja, promene podataka i prestanka pravnog lica
 • savetovanje u postupku stečaja i likvidacije

Poslovno-pravno savetovanje i zastupanje:

 • analiza poslovanja i usklađivanje poslovanja sa pozitivnim propisima
 • sastavljanje internih akata i usklađivanje postojećih internih akata sa propisima
 • izrada svih vrsta ugovora u privredi
 • posredovanje i pregovaranje radi realizacije pravnih poslova sa drugim pravnim subjektima
 • pribavljanje dozvola od strane državnih organa i zastupanje pred administracijom

Radno-pravno savetovanje i zastupanje

 • sastavljanje ugovora o radu
 • izrada internih opštih akata ( pravilnik o radu, pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju )
 • izrada ugovora o pravima i obavezama direktora
 • priprema dokumentacije i izrada akata o prestanku radnog odnosa
 • zastupanje u radnim sporovima

Poresko-pravno savetovanje i zastupanje:

 • zastupanje i savetovanje u postupku poreske kontrole, kancelarijske i terenske
 • zastupanje u poreskom-upravnom postupku
 • zastupanje u upravnim sporovima povodom poreskih postupaka

Potrebni su Vam pravna pomoć ili konsultacije?

Scroll to Top